3-KVKK KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI

Öğrencilerimiz Özeldir

YEDİGÜN KOLEJİ

AÇIK RIZA BEYANI

YEDİGÜN ÖZEL EĞİTİM GIDA  İNŞAAT TEKSTİL OTOMOTİV LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (YEDİGÜN KOLEJİ/ŞİRKET) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVK Kanunu) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Genel Aydınlatma Metni ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası çerçevesinde,

Paylaşmış olduğum Kişisel verilerinin veri sorumlusu sıfatıyla Yedigün Koleji  veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; Yedigün Koleji  öğrencilerine/velilerine sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlanabilmesi, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, eğitim ve sınav faaliyetlerinin yürütülmesi, öğrenci/veli memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, ödemelerin yapılması/alınması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkûr ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, öğrencilerin/velilerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair hizmetlerden haberdar edilmesi ve öğrencilerle/velilerle akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgilerinin, adres bilgilerinin, iletişim bilgilerinin ve sair kişisel verilerin, başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVK Kanunu) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini, elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini, öğrencilerine/velilerine ticari elektronik ileti (sms-mail-arama) gönderilebileceğini, kurumumuz internet sitesi, reklam tanıtım broşür-afişleri ve sosyal medya hesaplarında yayınlanabileceğini, yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Yedigün Koleji tarafından bilgilendirildiğimi,

Paylaşmış olduğum Kişisel verilerin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Yedigün Koleji tarafından; Yedigün Koleji çalışanlarına, görevlilerine, Yedigün Koleji ve/veya iş ortaklarına, hissedarlarına, kanunen yetkili başta Milli Eğitim Bakanlığı, Valilik/Kaymakamlık, SGK, İŞKUR, vb. diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar, yasal sınırlamalar ve Yedigün Koleji menfaatleri çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, anket şirketlerine, tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için Yedigün Koleji  hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini,

Bununla birlikte, KVK Kanunu’nun 11. maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; Yedigün Koleji başvurarak kendim ve velisi olduğum kişi/kişiler ile ilgili, kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın olduğunu ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğim hakkıma yönelik açıklamaları da içeren talebimi www.yedigunkoleji.com adresindeki veya Yedigün Kolejinden alabileceğim formu doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını Atatürk Mah. Fehmi Yiğin Cad. No:7 Bornova İZMİR adresinde bulunan Yedigün Koleji kimliğimi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletme, noter kanalıyla, güvenli elektronik imza, mobil imza, daha önceden sisteme kayıtlı e-posta suretiyle ya da KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkına sahip olduğumu,

Yedigün Koleji ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Yedigün Kolejine bildireceğimi,

KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere paylaşmış olduğum kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, bu hususta açık rızamın olduğunu, bu metni okuduğumu ve anladığımı;

Kabul Ediyorum

Kabul Etmiyorum

 

Veri Sahibi

Ad Soyad    :………………………………………………………….

Tarih           :………/……../………………

İmza           :……………………………….

YEDİGÜN ÖZEL EĞİTİM GIDA İNŞAAT TEKSTİL OTOMOTİV LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

(YEDİGÜN KOLEJİ)

Atatürk Mah. Fehmi Yiğin Cad. No:7 Bornova İZMİR

www.yedigunkoleji.com